INTEGRITETSPOLICY

Patrik Group AB (nedan kallade ”Patrik Sthlm” eller ”Vi”) är ett produktionsbolag som bl.a. skapar och producerar TV-serier, film, reklamfilm och ger ut musik. Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och anger även vilka rättigheter du har. Skulle du ha några frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss på e-mailadressen angiven nedan.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Patrik Sthlm är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

Patrik Group AB
Hammarby Fabriksväg 43
120 30 Stockholm

E-post: patrik@patriksthlm.com

NÅGRA VIKTIGA BEGREPP

Med personuppgifteravser vi all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna utgör en s.k. behandling. Exempel på behandlingar är strukturering, lagring, insamling, registrering, radering och överföring. Med känsliga personuppgifteravses personuppgifter som t.ex. avslöjar etniskt ursprung, politisk åsikt, sexuell läggning, hälsotillstånd och religiös trosuppfattning.

 HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Insamling och behandling av personuppgifter kan ske när du anmäler ditt intresse för att samarbeta med oss eller för medverkan i de projekt vi driver. Dina personuppgifter kan även samlas in då du söker någon form av anställning hos oss. Vidare kan dina personuppgifter finnas med i våra interna kontaktuppgifter som en affärskontakt eller så har vi samlat in dina personuppgifter i vår omvärldsbevakning.

 HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi samlar normalt inte in personnummer. Skulle så ske behandlar vi ditt personnummer enbart om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet och nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar användandet av ditt personnummer så långt det är möjligt. I de fall det är tillräckligt kommer vi istället att använda ditt födelseår och födelsedag.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi delar i vissa fall information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. beställare, tv-kanal och leverantörer. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon annan. Mottagare av personuppgifter får endast behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och, i förekommande fall, i enlighet med överenskommet personuppgiftsbiträdesavtal. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

NÄRMARE OM DINA RÄTTIGHETER TILL RÄTTELSE, RADERING M.M.

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Du har t.ex. rätt att:

  • Begära ut information från oss om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådana fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig i ett s.k. registerutdrag;
  • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, radering av personuppgifter under vissa omständigheter eller begränsning av behandling;
  • Få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat, digitalt inläsbart format. Detta omfattar emellertid endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig;
  • Återkalla samtycke med framtida verkan när vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke, motsätta dig behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring samt i övrigt motsätta dig viss behandling.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

 HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

 VILKA UPPGIFTER OMFATTAS INTE AV GDPR?

I Dataskyddslagen (SFS 2018:218), som kompletterar GDPR, framgår att GDPR inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det som avses är behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande. Innehållet i de produktioner som vi producerar, t.ex. en TV-serie eller en reklamfilm kan innehålla flera olika typer av personuppgifter, t.ex. namn och bilder på skådespelare. Dessa produktioner skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och omfattas således inte av GDPR. Vi är dock måna om att behandla allt material som vi producerar på ett säkert och tryggt sätt.

 ÄNDRINGAR

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Patrik  STHLM´s webbplats  och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.